3 jagah mout nahi aati…

3  jagah mout nahi aati:

1. Jannat me

2. Jahannum me

Aur

.

.

.

.

.

.

3. Mujhe message karne me!