Hai Smart, Bahut woh hai…

Hai

Smart

Bahut

Woh

Hai

Bheja

Ne

Jis

Aur

Hoon

Raha

Padh

Se

Niche

Ko

Msg

Jo

Hoon

Pagal

Woh

Mai

CONFUSED?? Niche se upar padho, sab samanjh me ajaega 😀