Har Jagah Khuda Hai

Yahah khuda hai…

Wahan khuda hai…

Har jagah khuda hai…

Jahan khuda nahi hai

indian-roads

wahah kal khudega 😀

(Indian roads ki halat)