You are so hot baby…

A boy touches hand of his girlfriend and says:

You are so hot baby

Girlfriend slaps and says:

Kamine, 103 degree bukhar hai mujhe… aur tujhe aashiqui sujh rahi hai?